Zyýanly botlar - Semalt meseläni nädip düzetmelidigi barada maslahatlar berýär

Semalt” müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Aleksandr Peresunko sanly üýtgeşmeleriň biziň işimizi we durmuşymyzy düýpgöter üýtgedendigini aýtdy. Smartfon we noutbuk tehnologiýasy, şeýle hem global internetiň aralaşmagy netijesinde 3 milliarddan gowrak adam interneti diňe dostlary bilen gürleşmek üçin ulanýar. Mundan başga-da, onlaýn söwda we uçuş biletlerini bronlamak häzirki durmuşyň aýrylmaz bölegine öwrüldi.

Awtomatlaşdyrylan internet programmalary

Botlar diýlip hem atlandyrylýan awtomatlaşdyrylan internet programmalary dürli sebäplere görä döredildi. Olaryň käbiri gowy, beýlekileri erbet. Gowy taraplaryna sosial media botlary, gözleg motory botlary, agregator botlary we başgalar girýär. Zyýanly ýa-da erbet botlar, şahsy maglumatlaryňyzy ogurlamak we kompýuter enjamlaryňyzda awtomatiki işleri ýerine ýetirmek üçin hakerler tarapyndan döredildi.

Galp ýazgylardan dynyň

Käbir wezipeleri galp hasaba alyşlary döretmek, şahsy maglumatlary ýygnamak, mazmuny, önümleri we bahalary gyrmak, bilet bron edeniňizde we onlaýn satanyňyzda size bulaşyklyk döretmek we ş.m. Şeýle nejis işler tükeniksiz we ähli ýollar bilen öňüni almaly. Mysal üçin, onlaýn iş alyp barýan bolsaňyz, erbet botlar bilen yzygiderli hüjüm etseňiz, web sahypaňyza zeper ýetmegi ähtimal. Hakerler we bäsdeşler IP adreslerini bloklamak bilen saklanyp bilner.

Serwer surnallaryny derňemek

Apache, NGINX we ISS serwer ýazgylary, zyýanly işleri we web sahypalaryňyzyň botlaryny bilmek üçin el bilen derňelip bilner. Her gezek gündelik elektron tablisasyna eksport edilende, IP adresi we ulanyjy agentini kesgitlemek üçin sütünleri döretmeli. Bularyň ikisini-de kesgitläniňizde, olary ýeke-ýekeden petiklemek aňsat bolar. IPa-da bolmasa, şol IP-leri izolirläp, web brauzerleriňizden, esasanam Firewall-dan bloklap bilersiňiz. Bu agyr iş we birnäçe sagat sarp edip biler, ýöne netijeler ajaýyp we garaşyşyňyzdan has ýokary.

CAPTCHA görkezýär

Web sahypaňyzy hakerlerden goramak üçin botlara we hakyky adamlara CAPTCHA görkeziň. Relevanthli degişli sahypalaryňyzda erbet botlary we robotlary blokirlemek iň ýaýran we geň galdyryjy amallardan biridir. CAPTCHA, rugsatsyz web sahypaňyza girýänleriň hemmesine ýa-da botlaryna görkezilmelidir.

Robots.txt

Dürli web ussatlarynyň goýberýän esasy ýalňyşlyklaryndan biri, robots.txt-i URL-lere rugsat bermezlik, gözlegçiler we botlar, gowy ýa-da erbet, web sahypalarynda geçip bilmejekdigine ynanýarlar. Bu usulyň köp wagt aljakdygyny aýtmak ýalňyş bolmaz, ýöne netijeler elmydama ajaýyp. Tekst faýllaryňyzdaky sazlamalary üýtgedip, botlardan dynyp bilersiňiz. Gysgaça aýdanyňda, gyryjylaryň web mazmunyňyzy we makalalaryňyzy ogurlamazlygy üçin robots.txt faýlyny düzmeli.

send email